Varshik Sanrakshak Sammelan Delhi NCR Anchal and Dhruvswamini Play at Delhi 13 JULY 2019